பால்ட்டிமோர்
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
பால்ட்டிமோர்
5:18 AM | 77.8°F

பால்ட்டிமோர் மேரிலன்டில் மிகப்பெரிய நகரம் ஆகும்.

Wikipedia.org
மக்கள்தொகை: 620961 (2014)
உள்ளூர் நேரம்: Saturday 5:18 AM
பகுதி: 92.1 எம்ஐ²
நேர மண்டலம்: கிழக்கத்திய பகலொளி நேரம்
வானிலை: 77.8°F தெளிவான வானம்