வாசிங்டன், டி. சி. இல் அறக்கட்டளைகள்

1-10
கலைஞர்கள் மற்றும் இசை கலைஞர்கள், பொது பூங்காக்கள்
4.5  · (202) 737-3400(202) 737-3400
· lawenforcementmuseum.org
901 E. Street Nw Suite 100 Washington, Dc 20004
மருத்துவமனைகள், சமூக பணி
4.5  · (202) 662-0600(202) 662-0600
· www.safekids.org
1255 23rd St NW
சமூக பணி, அறக்கட்டளைகள்
5.0  · (202) 234-0707(202) 234-0707
· www.dccentralkitchen.org
425 2nd St NW
சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவம், அறக்கட்டளைகள்
4.5  · (202) 265-2400(202) 265-2400
· www.breadforthecity.org
3201, 1525 7th St NW, Washington, DC 20001, United States
அறக்கட்டளைகள்
4.5  · (202) 467-8180(202) 467-8180
· www.pflag.org
1828 L St Nw Ste 660
சமூக பணி, அறக்கட்டளைகள்
4.5  · $$ · (202) 328-6608(202) 328-6608
· www.marthastable.org
2114 14th St NW, Washington, DC 20009
அறக்கட்டளைகள், மற்ற உறுப்பினர் அமைப்புக்கள்
4.5  · (202) 627-3737(202) 627-3737
· www.wfpusa.org
1725 I St NW Ste 510, Washington, DC 20006
அறக்கட்டளைகள், மற்ற உறுப்பினர் அமைப்புக்கள்
4.5  · (202) 232-5784(202) 232-5784
· www.globalgiving.org
1110 Vermont Avenue, NW
மற்ற கல்வி, கலை காட்சியகங்கள்
4.5  · (202) 549-4172(202) 549-4172
· hillcenterdc.org
921 Pennsylvania Ave SE, Washington, DC 20003
வல்லுநர் உறுப்பினர் அமைப்புக்கள், அறக்கட்டளைகள்
4.5  · (202) 293-8020(202) 293-8020
· www.ansi.org
1899 L St NW, Washington, DC 20036