வாசிங்டன், டி. சி. இல் திரையரங்குகள்

1-10
ஆக்கப்பூர்வமான கலை, திரையரங்குகள்
4.0  · $$ · (202) 803-2899(202) 803-2899  · இப்போது திறங்க
· thehowardtheatre.com
620 T St NW, Washington, DC 20001, USA
திரையரங்குகள்
4.0  · (202) 342-6033(202) 342-6033  · இப்போது திறங்க
· www.amctheatres.com
3111 K St NW, Washington, DC 20007, USA
திரையரங்குகள்
3.5  · (844) 462-7342(844) 462-7342  · இப்போது திறங்க
· www.regmovies.com
3784, 701 7th St NW, Washington, DC 20001
ஆக்கப்பூர்வமான கலை, திரையரங்குகள்
4.5  · $$ · (202) 393-3939(202) 393-3939
· www.woollymammoth.net
641 D St NW, Washington, DC 20004
திரையரங்குகள்
4.5  · $$ · (202) 534-1965(202) 534-1965  · இப்போது திறங்க
· www.landmarktheatres.com
807 V St NW, Washington, DC 20001, USA
திரையரங்குகள்
4.5  · (202) 966-5401(202) 966-5401  · இப்போது திறங்க
· www.amctheatres.com
3426 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20008, USA
திரையரங்குகள்
3.5  · (202) 537-9551(202) 537-9551
· www.amctheatres.com
5300 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20015, USA
திரையரங்குகள்
4.5  · $$ · (571) 512-3311(571) 512-3311
· www.angelikafilmcenter.com
550 Penn St NE, Washington, DC 20002, USA
திரையரங்குகள்
4.5  · (202) 633-4629(202) 633-4629
· www.si.edu
600 Independence Ave SW, Washington, DC 20597, USA
ஆக்கப்பூர்வமான கலை, திரையரங்குகள்
4.5  · $$ · (202) 777-3210(202) 777-3210
· www.theaterj.org
1529 16th St NW, Washington, DC 20036, USA