அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
Biddeford Pool
முற்பகல் 4:35 
உள்ளூர் நேரம்: Monday முற்பகல் 4:35
நேர மண்டலம்: கிழக்கத்திய நிலையான நேரம்