அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
West Farmington
முற்பகல் 4:36 
உள்ளூர் நேரம்: Monday முற்பகல் 4:36
நேர மண்டலம்: கிழக்கத்திய நிலையான நேரம்